Nieuws

» Schoonmaak CAO Akkoord.

28 December 2018

Na acht dagen, soms tot in de nachtelijke uren, stevig onderhandelen is er tussen de werkgeversorganisatie OSB en de vakbonden FNV en CNV een akkoord bereikt over een cao met een looptijd van 2,5 jaar.

Het venijn zat zoals gebruikelijk in de staart van de onderhandelingen. Met name werd er, naast de percentages loonstijging, veel tijd besteed aan hoe partijen wensen om te gaan met boven -cao afspraken bij contractwisseling. Maar ook thema’s als leefbaar inkomen & duurzaamheid, sociale eenheid, ziekteverzuimbeleid en loopbaanontwikkeling vergden het uiterste van de onderhandelaars. Essentie hiervan is om zoveel mensen in de  schoonmaak zoveel mogelijk uren te laten werken, zoveel mogelijk taken te bieden en hierdoor bewerkstelligen dat er sprake is van een grotere afwisseling in het werk. Bovendien om de schoonmakers zo gezond als mogelijk hun pensioen te laten halen. Partijen spreken allen over een goed resultaat, waarbij de onderhandelingen in een relatief goede sfeer zijn verlopen.

Afspraken

De nieuwe cao heeft een looptijd van 2,5 jaar (van 1 januari 2019 tot 1 juli 2021). In die periode gaan de lonen met in totaal 7,5% omhoog, als volgt verdeeld:

 • 2% per 1 januari 2019
 • 1% per 1 juli 2019
 • 1% per 1 januari 2020
 • 2% per 1 juli 2020
 • 1,5% per 1 juni 2021

Daarnaast gaat de eindejaarsuitkering komende jaren stapsgewijs met 2% omhoog, naar uiteindelijk 4,2% in 2021. (2019: 0,65%, 2020: 0,35% en 2021: 1%)

 Aanvullende afspraken in headlines

 • Hogere pensioenpremie in 2021
 • Vanaf 2020 krijgen schoonmakers vrij op hun verjaardag, maar dit mogen ze ook uitruilen tegen bijvoorbeeld het vrij zijn op 1 mei of anders (handig als je in het weekend jarig bent…)
 • Gezamenlijke lobby naar Den Haag om schoonmaak als ‘zwaar werk’ te kwalificeren en branchespecifieke problematieken aan te kaarten
 • Artikel 38: objectgebonden (reis)kosten worden overgenomen met ingang van 1 juli 2019
 • Scholingsfonds ontvangt 900.000 euro
 • Voortzetten van taaltrajecten onder werktijd. Budget 500.000 euro
 • Realiseren van het opleiden van totaal 2.000 leidinggevenden aan het eind van de looptijd (huidig aantal is 1.000)
 • Aandacht voor veilige werkomgeving (inzet van gekwalificeerde vertrouwenspersonen)
 • 100 banen voor statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning)
 • 15.000 euro per jaar voor de vakbonden te besteden aan goede doelen/projecten.
 • Pilots: onder meer robotisering en duurzame inzetbaarheid binnen het glazenwas- en reconditioneringssegment

Reacties op cao-akkoord

CNV

CNV bestuurder Jan Kampherbeek: “De som der delen stemt mij tot tevredenheid. Ik ben bijvoorbeeld zeer tevreden over de loonstijgingen en het scholingsfonds. Via het scholingsfonds krijgen schoonmakers – vaak na jaren schoonmaakwerk – een unieke kans om eens iets heel anders te gaan doen. Zelf hebben ze het geld vaak gewoon niet voor een opleiding of cursus. Via het scholingsfonds kunnen ze die droom waarmaken.”

De verhoudingen op de werkvloer krijgen meer aandacht, zegt Kampherbeek. “Iedereen weet dat je plezieriger en beter werkt als de verhoudingen goed zijn. Veel problemen op de werkvloer hebben te maken met de communicatie tussen leidinggevenden en schoonmakers. Vanaf januari krijgen álle leidinggevenden een verplichte opleiding, die hier speciaal op is gericht. Ook duizend huidige leidinggevenden krijgen die opleiding.”

De vrije dag op de verjaardag van de schoonmaker ziet CNV als een mijlpaal: “Het wordt de eerste cao met een vrije dag op je verjaardag!” CNV zal het onderhandelingsakkoord de komende weken voorleggen aan haar leden.

OSB

OSB directeur Hanny van den Berg spreekt over een mooi onderhandelingsresultaat: “We zijn blij dat we samen flinke stappen hebben gezet op weg naar onze gezamenlijke stip aan de horizon en naar een sterke en waardevolle schoonmaakbranche. De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in het uitwerken van belangrijke thema’s en hebben zo het onderlinge vertrouwen verstrekt. Dankzij de inzet van alle partijen hebben een mooi onderhandelingsresultaat bereikt.” Op 17 januari zal dit onderhandelingsresultaat ter accordering voorgelegd worden aan de leden.

FNV

FNV benadrukt in haar reactie dat de belangrijke afspraken gaan over meer respect voor schoonmakers. Eén afspraak noemt zij nu al historisch: “150.000 schoonmakers krijgen op 1 mei vrij! Het is de eerste cao in Nederland waarin weer wordt vastgelegd dat de Dag van de Arbeid een vrije dag wordt.” Deze interpretatie van een vrije dag op je verjaardag is wel erg vrijelijk, althans wij vermoeden als redactie niet dat iedere schoonmaker op 1 mei jarig is. Maar enfin.

“Wij gingen voor een cao met respect”, zegt Khadija Tahiri, president van FNV Schoonmaak. “We hebben een aantal zaken in de cao kunnen vastleggen die de omgangsvormen in de sector van bazen naar schoonmakers toe gaan verbeteren. Een voorbeeld is het verplicht stellen van een jaargesprek en hoor en wederhoor. Zo komt er een eind aan de waarschuwingsbrieven die de bazen om niks sturen naar schoonmakers.”

Ook is de presidente verheugd dat in het resultaat afspraken staan waardoor schoonmakers gezond hun pensioen kunnen halen: “Er komt een regeling waarmee oudere schoonmakers korter kunnen werken zonder dat ze veel minder gaan verdienen of minder pensioen opbouwen. Er komt een onderzoek voor schoonmakers die in continudienst werken en nachtwerk doen. En de schoonmaakbazen en vakbonden willen gezamenlijk optrekken om schoonmaakwerk als zwaar beroep erkend te krijgen.” Het Schoonmakersparlement heeft vandaag ingestemd met het resultaat. Aanstaande zaterdag wordt het met de leden besproken.

Rekenmachine

De rekenmachines kunnen tevoorschijn gehaald worden om de kosten te vertalen naar een voor de opdrachtgevers aanvaardbare prijsaanpassing. Een leuke uitdaging zo kort voor de Kerst!

Door Henk Cornelisse, redactielid Clean Totaal

» Er is een deal voor de cao-schoonmaak:

27 December 2018

Werkgevers in de schoonmaak (verenigd in brancheorganisatie OSB) en vakbonden CNV en FNV hebben in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 december een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche.

De overeengekomen looptijd is twee en een half jaar (1 januari 2019 – 30 juni 2021).

Werkgevers en vakbonden in de schoonmaak zijn overeengekomen
• Een loonsverhoging van 3% in 2019, 3% in 2020 en 1,5% in 2021 (wanneer de cao op 30 juni afloopt)
• Een hogere pensioenpremie in 2021 voor een gezond pensioenfonds.
De vroegpensioen- en levensloopregeling (VPL) die dan met 1,3% vrijvalt, wordt daarvoor benut. Tegelijkertijd gaan werkgever en werknemer allebei de helft van de totale pensioenpremie van 21,4% betalen. Voor de stijging van de werknemerspremie worden werknemers gecompenseerd via het loon;
• Een verhoging van de eindejaarsuitkering in 2019 met 0,65%, in 2020 met 0,35% en in 2021 met 1%
• Een extra verlofdag op de verjaardag van een werknemer met ingang van 2020
• Vakbondsleden krijgen de mogelijkheid om deze in te ruilen voor een vrije dag op 1 mei.

Akkoord op hoofdlijnen in cao-schoonmaak

Inhoudelijk hebben de sociale partners op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de volgende dossiers:
• Artikel 38 (werkgelegenheid bij contractwisseling): afspraak is dat de objectgebonden reiskosten worden overgenomen met ingang van 1 juli 2019. Dat geldt ook voor overige objectgebonden kosten;
• uitzendkrachten: de uitzendperiode van 12 maanden kan nu worden gevolgd door
twee contracten voor bepaalde tijd (was: één).
• Een gezamenlijke lobby naar ‘Den Haag’:
-om schoonmaakwerk binnen de huidige pensioendiscussie als “zwaar beroep” aan te merken
-om aandacht te vragen voor de problematiek van ziekte en het hebben van meerdere werkgevers

Ziekteverzuim en arbobeleid
Preventief Arbo-beleid: we zetten steviger in op onderzoek naar fysieke klachten, in
samenwerking met de commissie Ziekteverzuim.
• De commissie Ziekteverzuim wordt tijdelijk voortgezet om de kwaliteit van de ziektebegeleiding in de branche te verbeteren.
• Werkgevers streven ernaar om samen met de commissie Ziekteverzuim minimaal 75% van de dossiers als voldoende te laten kwalificeren. Zo kan loondoorbetaling in het tweede jaar verlaagd worden naar 90%. Tevens wordt onderzocht hoe deze afspraak goed uitgevoerd kan worden door de individuele
(MKB-)bedrijven. Doel is om bedrijven die hun verzuimbegeleiding op orde hebben te ontzien van administratieve druk.
• Extra aandacht voor frequent verzuim en grijs verzuim, met name ondersteuning van MKB-bedrijven hierbij door OSB.
• De inzet van gekwalificeerde vertrouwenspersonen om te bevorderen dat medewerkers een veilige werkplek hebben en ervaren.
• Voorlichting over contractwisseling om betrokken medewerkers duidelijkheid te geven en gerust te stellen.
• Voortzetten van taaltrajecten. Hiervoor komt € 500.000,- beschikbaar;

Opleiden leidinggevenden
• Opleiding van leidinggevenden: cao-partijen stellen een tijdelijke paritaire werkgroep om de huidige opleiding verder te verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van de leidinggevenden te vergroten. Afspraken zijn:
– De basismodule is verplicht voor iedere nieuwe leidinggevende en dient binnen negen maanden na indiensttreding te worden aangeboden.
-In ieder geval worden de volgende onderwerpen in de basismodule opgenomen: werkoverleg, jaargesprek, verzuim en fatsoenlijk gedrag.
-Aanvullende modules worden gevolgd voor zover passend bij de rol en verantwoordelijkheden van de leidinggevende.
-De basismodule en de aanvullende modules worden geëxamineerd door het RAS-examenbureau.
-Partijen hebben de intentie dat aan het einde van de looptijd van de cao in totaal 2.000 leidinggevenden zijn opgeleid. Momenteel zijn er bijna duizend leidinggevenden opgeleid
• Binnen 12 maanden (was 6 maanden) na indiensttreding dient de werkgever de werknemer de basis(vak)opleiding aan te bieden. Cao-partijen vinden het van groot belang dat werknemers de basis(vak)opleiding volgen en examen doen bij het RAS-examenbureau.
• De Anw-hiaatcompensatieregeling wordt ongewijzigd voortgezet;
• Eerder stoppen met werken: cao-partijen gaan experimenteren op het gebied van ouderenbeleid en ‘gezond met pensioen gaan’. Zij zullen in 2019 de mogelijkheden in kaart brengen, waaronder een regeling met behoud van pensioen tegen inlevering van een deel van het loon of het aanwenden van opgebouwd pensioen. Partijen hebben de inten
tie om de onderzoeksfase af te sluiten vóór 1 juli 2019;

Onafhankelijke geschillenregeling
• OSB introduceert een onafhankelijke geschillenregeling voor kwesties tussen werkgevers over contractwisseling. Geschillen tussen werknemers en werkgevers worden voorgelegd aan de Geschillencommissie RAS.
• Gedurende de looptijd van de cao worden pilots op het gebied van duurzame inzetbaarheid uitgewerkt; daarbij wordt ook aandacht gegeven aan het werk in de glasbewassing en reconditionering.
• Onderzoek naar en inventarisatie van de roostersystematiek voor continu roosters.
• Voor vakbonden komt tijdens deze cao-periode per jaar een bedrag beschikbaar van € 15.000 voor internationale projecten / goede doelen.
• Cao-partijen hebben het voornemen om voor minimaal honderd statushouders een  werkplek in hun nieuwe woonomgeving af te spreken.

 

» Fijne Feestdagen

19 December 2018

Directie en personeel van Go4Proper wensen u een Gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 2019.

Wishing you a Merry Christmas and a Prosperous New Year.

 

» Laag btw-tarief op 1 januari 2019 naar 9%

11 December 2018

Op de website van de belastingdienst is te vinden welke schoonmaakwerkzaamheden onder het lage btw-tarief vallen.

Over de meeste werkzaamheden moet echter het hoge tarief van 21% worden berekend. De Belastingdienst geeft een aantal voorbeelden waarbij BTW 21% is:

 • schoonmaakwerkzaamheden aan de buitenkant van de woning
 • specifieke schoonmaakdiensten, zoals schoorsteenvegen en CV-reiniging
 • schoonmaakwerkzaamheden die meestal door een gespecialiseerd bedrijf met speciale apparatuur worden uitgevoerd, zoals het in de was zetten van parketvloeren, het reinigen van portieken met hogedrukreinigers, brand- en roetreiniging, schoonmaak bij zware vervuiling, reiniging waterschade, ontruimen en reiniging na overlijden bewoner

» Loonbod OSB door FNV gekwalificeerd als respectloos

11 December 2018

Voorstel

OSB heeft een loonbod voor een driejarige cao aan CNV en FNV uitgebracht. De onderhandelingsdelegatie van de brancheorganisatie biedt haar sociale partners een loonstijging aan van in totaal 7,7% bij een nieuwe cao met een looptijd van drie jaar.

Het bod van de werkgevers voorziet in een loonsverhoging van in totaal 6% voor de komende drie jaar. Die wordt gelijkmatig verdeeld over 2019 (1% in januari, 1% in juli), 2020 (2% in juli) en 2021 (2% in juli. Daarenboven zijn de werkgevers bereid de reiskostenregeling aan te passen.

Reiskostenregeling

Het voorstel omtrent de reiskostenregeling voorziet in een vergoeding voor schoonmakers die voor hun werk tussen de tien en dertig kilometer moeten reizen. Deze extra kosten worden door OSB begroot op totaal 1,3%. Deze regeling zal in twee fasen (0,65% in 2020 en 0,65% in 2021) worden ingevoerd. Dit maakt een totale loonstijging van 7,7%. De besteding van de resterende 0,4% willen de werkgevers in overleg met de vakbonden bepalen.

Lees hier meer: 

 

» Berichtje van een tevreden opdrachtgever.

26 November 2018

Go4Proper is al jaren het bedrijf dat bij ons, Rotim Verpakkingen, het kantoor spiksplinter schoon houdt. En het feit dat wij al jarenlang gebruik maken van de schoonmaakdiensten van Go4Proper geeft wel aan hoe tevreden wij zijn over het bedrijf. Als bedrijf vinden wij persoonlijke benadering en service erg belangrijk.

Zo komt er bij ons op kantoor een vaste schoonmaakster en zien we hierdoor elke week een vertrouwd gezicht. Iemand die weet hoe het bij ons op kantoor werkt en waar ze alles kan vinden. Dit is in een werkomgeving natuurlijk ideaal, want zo kunnen ons concentreren op wat wij moeten doen … werken en nieuwe rommel maken.

Maar ook in een thuis situatie is het fijn dat je met een gerust gevoel de deur achter je kan dichttrekken en 's avonds in een schoon huis komt.

Bettie staat voor haar mensen. Wat niet gebruikelijk is in de schoonmaakbranche dat mensen lang bij 1 bedrijf blijven werken, gebeurt bij Go4Proper wel. Bettie heeft al jaren dezelfde mensen in dienst. Mensen die weten dat schoonmaken een vak is.

 

Bedankt voor het weer Proper maken van onze werkplek!

 

Rotim Verpakkingen

» Stijging schoonmaakkosten in 2019 circa 5%

19 November 2018

Huidige schoonmaak-cao loopt af

Die onderhandelingen zijn nodig omdat de huidige cao die van kracht werd op 1 januari 2017 per 31 december aanstaande afloopt. Door daarin gemaakte afspraken over de lonen en gestegen aanvullende en materiaalkosten stegen de prijzen voor de opdrachtgevers van schoonmaakdiensten in die periode gemiddeld al met 3% (2017) en begin dit jaar met bijna 4%.

OSB, FNV en CNV eind oktober voor het eerst gesproken

In verband met de nieuwe cao hebben de teams van de werkgeversvereniging OSB, de FNV en het CNV elkaar eind oktober in Zeist voor het eerst gesproken. Aansluitend vond op dezelfde locatie 6 november jongstleden een tweede bespreking plaats, die volgens OSB ‘in een constructieve sfeer’ is verlopen. De derde bijeenkomst stond geagendeerd voor 15 november. Tot medio december zijn data voor nog enkele besprekingen vastgelegd.

Lees hier verder.

 

» Wensenpakket FNV roept herinnering op aan Sinterklaas verlanglijstje

30 October 2018

Deze wensen luiden kort samengevat:

 • Jaarlijkse loonstijging met 5%
 • Duur nieuwe cao afhankelijk van gemaakte afspraken
 • Forse verhoging eindejaarsuitkering en deze uitkering structureel te maken
 • Verbetering reiskostenregeling (onder meer een vast bedrag voor medewerkers met klein dienstverband)
 • Afschaffen van alle afkoopmogelijkheden in art. 38
 • Recht op meer uren vast leggen, extra uren eerst aanbieden aan eigen medewerkers
 • Extra verlofdagen voor medewerkers met meer dan 25-jarige werkzame jaren in de branche
 • Uitzendkrachten die 12 maanden gewerkt hebben en binnen 1 jaar terugkeren dienen een vast contract te krijgen
 • Aanpassing pensioenregeling / mogelijk maken eerder te stoppen voor medewerkers vanaf 60 jaar
 • Verbod op sturen van waarschuwingsbrieven indien niet eerst een hoor-/wederhoor gesprek heeft plaatsgevonden tussen medewerker en P&O
 • 1 mei vrije dag (Dag van de Arbeid) voor vakbondsleden
 • RAS premie naar 0.75%
 • Leidinggevenden die niet binnen 2 jaar de opleiding leidinggevenden afgrond hebben, mogen geen leidinggevende functie meer vervullen

Voorts zijn er door FNV Schoonmaak voorstellen gedaan tot tekstuele wijzigingen c.q. aanvullende wensen ingediend aangaande ziekteverzuimbegeleiding (o.a. deskundigenoordeel 1e jaar voor rekening werkgever, reiskosten bezoek Arbo arts voor werkgever), wensen met betrekking tot een volwassen arbeidsrelatie (o.a. minimaal vier keer per jaar werkoverleg, waarvan een keer ook met aanwezigheid opdrachtgever) en wat voorstellen tot het doen van pilots.

Goedheiligman?

De som der delen van dit pakket maakt dat de prijzen van de schoonmaak, binnen deze loonkosten intensieve branche, tot een ongekende prijsverhoging zullen leiden. Hierbij ligt het gevaar op de loer dat in wat mindere economische tijden de branche geconfronteerd gaat worden met verhoging van de werkdruk. Aangaande dit laatste aspect (in samenhang met respect) is de laatste jaren nu net winst behaald. Enfin, als kind stelde ik bij mijn Sinterklaas wensen ook vaak een zo groot mogelijk verlanglijstje op. In eerste instantie was ik na het feest een beetje teleurgesteld over het beperkt aantal wensen dat de Goedheiligman ingewilligd had, maar daags later was ik vervolgens best tevreden met wat ik wel gekregen had.

Door Henk Cornelisse, redactielid Clean Totaal 

» De Dag van de Schoonmaker!

15 June 2018

15 juli 2018, is het de Dag van de Schoonmaker. Op deze dag worden de krachten gebundeld om de schoonmaker eens in het zonnetje te zetten, zij zijn immers de mensen waar het om draait in onze branche. Wij zijn dan ook heel erg blij met dit initiatief en willen ook middels deze weg onze medewerkers bedanken voor hun dagelijkse inzet!

De slogan van dit jaar luidt:"Bedankt,  jij maak het het verschi"!  En daar zijn wij het volkomen mee eens. Zonder de inzet van onze collega's kon Go4proper nooit staan waar zij nu staat. Daar zijn wij trots op! 

 Bedank, jij maakt het verschil. 

 

 

» Op zoek naar een vakantiebaantje?

12 June 2018

» Prijzen schoonmaak stijgen ruim 4 procent

14 December 2017

Hogere uitgaven schoonmaakbedrijven

Algemeen wordt er vanuit gegaan dat de prijsverhoging, afhankelijk van de personeelsopbouw (met name het aantal dienst- of branchejaren) 4 tot 4,5 procent bedraagt. De hogere uitgaven voor de schoonmaakbedrijven hebben onder meer te maken met een stijging van de loonkosten van totaal 1,75 procent in twee stappen, per 1 januari 2018 en per 1 juli 2018. Daarnaast is er nog de stijging niet cao gebonden loonkosten en van de prijzen voor machines, hulpmateriaal en reinigingsmiddelen alsmede de operationele uitgaven voor toezicht en logistiek.

Nieuw loongebouw voor schoonmakers

De loonkostenstijging heeft daarnaast en vooral te maken met het effectief worden per 1 januari 2018 van een nieuw loongebouw. Daarbij is het ‘leerjaar’ is komen te vervallen. De loonstijging vanaf het achtste dienstjaar is ingeruild voor een cao-model met vijf treden waarbij het uurloon jaarlijks wordt verhoogd. Omdat niemand er in die nieuwe opbouw op achteruit mag gaan is een suppletie ingebouwd voor medewerkers die door de nieuwe regeling tijdelijk minder zouden gaan verdienen.

Een wapen om schoonmakers aan te trekken

Het is voor de schoonmaakondernemers een aangename bijkomstigheid dat deze cao met een verbeterde beloning juist in een krimpende arbeidsmarkt een wapen is om voldoende uitvoerend personeel aan te trekken. Niet alleen in de zorg, de ICT, de techniek en het transport worden medewerkers node gemist, ook het aantal advertenties met de vraag naar regulier schoonmaakpersoneel duiken weer frequent op.

Prijsverhoging in schoonmaak valt hoger uit dan vorig jaar

De prijsverhoging voor 2018 is met circa 4 procent iets hoger dan een jaar geleden toen een gemiddelde prijsstijging van 3,3 procent werd doorgevoerd. In 2016 bedroeg de verhoging slechts 3 procent. De betere cao die hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de prijsstijging van dit jaar zal vooral in goede aarde vallen bij de minister-president die al maanden eerder opriep tot ‘stevige‘ cao-resultaten en bij werkgeversvoorzitter De Boer die tot verrassing van de eigen kring uitriep dat een loonstijging van gemiddeld 3 procent tot de mogelijkheden behoorde.

Bron Service management

» Go4Proper

27 January 2017

#Go4Proper
#4Business
Bent u op zoek naar een schoonmaakbedrijf dat écht betrokken is bij uw opdracht. Dan is Go4Proper sinds 1989 “De Propere Partner” die u zoekt!
#4Home
Proper4Home Dé Particuliere Schoonmaakdienst
#4Supplies
In al uw behoeften op het gebied van schoonmaak, van afwasborstels t/m schoonmaakmachines en ook voor sanitaire benodigdheden kunt u bij ons terecht.

» Kosten schoonmaakdiensten stijgen circa 3 procent

02 January 2017

Deze verhoging is gebaseerd op de eisen van de vakbonden, die inzetten op een loonstijging van 2,5% alsmede de kostenstijging van de wet WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en CBS-index cijfers voor de overige kosten. Deze verwachte prijsverhoging voor 2017 is in lijn met de vorige, toen voor dit jaar ook een prijsstijging van 3 procent werd aangekondigd, destijds veroorzaakt door een stijging van het uurloon (2%), de sociale lasten, de werkgeversverzekering, wachtdagen bij ziekte en effecten van de wet Werk en Zekerheid. De verhoging per 1 januari aanstaande is (dus net als een jaar geleden) lager dan de 4 procent over geheel 2015, toen vooral veroorzaakt door loonsverhoging, een eindejaarsuitkering, het afschaffen van de tweede wachtdag bij ziekte plus gestegen kosten voor sociale lasten, materialen en transport.

Door Dick van Zomeren

 

» Schoonmaak-cao: Zit er een midden tussen 0 en 3?

29 November 2016

 

De onderhandelingen voor een nieuwe schoonmaak-cao zijn in alle hevigheid losgebarsten. Pardon, losgebarsten, corrigeerde onlangs de nieuwe directeur Hanny van den Berg van OSB me. Haar punt: van losbarsten zoals bij de vorige cao-onderhandelingen is geen sprake. Vakbonden en werkgevers staan op goede voet met elkaar. Dat is goed om te horen.

Partijen lijken ook meer dan ooit elkaar te hebben gevonden in het tegengaan van kleine contracten. Waar de schoonmaker dat zelf wil, moet hij meer uren kunnen draaien. Een mooie gedachte, die gezamenlijk vorm te geven is. Ik ben daarbij wel benieuwd naar de uitwerking in de praktijk. Hoe geef je dit vorm?

Grotere contracten

Want, zoals de directeur van de Rijksschoonmaakorganisatie Nicolet Dukker, aangeeft, je wilt niet dat de uitbreiding van uren van de een ten koste gaat van de uren van de ander. Wellicht zelfs moet je in een poule van grote schoonmaakbedrijven in de top 20 afspraken maken, zodat er grotere contracten kunnen ontstaan. Maar het streven is fraai. En werkgevers en werknemers lijken daardoor dichter bij elkaar te staan dan ooit. Het verleden is, zoals Hanny van den Berg terecht aangeeft, het verleden. Tijd om naar de toekomst te kijken. Of het daarmee korte cao-onderhandelingen worden, is natuurlijk de vraag. De voortekenen zijn evenwel gunstig.

Stijging absorberen

Maar… Met 2,5 procent algemene looneis van FNV over alle sectoren heen en 3 procent looneis in het conceptvoorstel van CNV, valt er nog wel een stevig robbertje te vechten. De hamvraag: kunnen werkgevers – de grote en de kleine – die stijging absorberen? Kunnen ze hun opdrachtgevers de loonkosten doorberekenen, zonder zelf (de toch al lage) marge in te leveren?

Gat lijkt te overbruggen

Als je de cijfers van het CBS erbij pakt, zou je denken dat er ruimte moet zijn. De omzet in de schoonmaakbranche in Nederland steeg in het tweede kwartaal van 2016 met 3,7 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2015. In 2015 groeide de omzet met 4,6 procent. Maar ja. Dat is slechts omzet. Dat zegt niets over benodigde winst en marges. Daarom is de grote vraag: zien werkgevers een midden tussen 0 en 3 procent? Het gat lijkt te overbruggen. Maar dat ligt er ook aan hoe hard er met de vuist op tafel wordt geslagen. We gaan het nauwgezet volgen, met meer dan gemiddelde belangstelling.

» Overzicht Loonsverhogingen SchoonmaakBranche

29 November 2016

 • 01-04-2008: invoering nieuw loongebouw
 • 01-04-2008: 3,5 procent salarisverhoging
 • 01-01-2009: 3 procent salarisverhoging
 • 01-07-2009: 0,5 procent extra eenmalige uitkering
 • 01-07-2010: 1 procent salarisverhoging
 • 01-01-2011: 1 procent salarisverhoging
 • 01-07-2011: 0,75 procent salarisverhoging
 • dec-2011: 0,75 procent eindejaarsuitkering
 • 01-05-2012: 2 procent salarisverhoging
 • dec-2012: 1,6 procent eindejaarsuitkering
 • 01-01-2013: 2 procent salarisverhoging
 • dec-2013: 1,6 procent eindejaarsuitkering
 • 01-07-2014: 2 procent salarisverhoging
 • dec-2014: 1,8 procent eindejaarsuitkering
 • 01-07-2015: 2 procent salarisverhoging****
 • dec-2015: 2 procent eindejaarsuitkering****
 • 01-07-2016: 2 procent salarisverhoging
 • dec-2016: 2,2 procent eindejaarsuitkering

 

 

» FNV-bod cao-schoonmaak: 2,5 procent

17 November 2016

Maandag beginnen de cao-onderhandelingen die sowieso nog de maand november duren. Zaterdag gingen schoonmakers die lid zijn van het FNV langs bij burgemeester Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, waarna ze zich lieten horen om de voorstellen kracht bij te zetten. “We willen een sectorcao waarin aandacht is voor schoonmakers op de korte en lange termijn en een cao die nageleefd wordt, ook op beleidsmatig niveau”, stelde vakbondsbestuurder Jet Linssen.

Schoonmakers die lid zijn van het FNV gingen langs bij burgemeester Aboutaleb van Rotterdam om zich te laten horen.

Schoonmaak-cao: loon moet 2,5 jaar per kalenderjaar omhoog

Wat haar betreft is de looptijd afhankelijk van “de afspraken die we maken.” Voor de looptijd van de cao moet volgens FNV het loon ieder kalenderjaar per 1 januari 2,5 procent omhoog. Ook wil de vakbond een verhoging van de eindejaarsuitkering. Hoe hoog die verhoging moet zijn, wordt niet duidelijk. Ook de eerder door de onafhankelijke voorzitter van de cao Wim Kooijman genoemde verandering in het loongebouw van schoonmakers komt terug. FNV wil een loon van 85 procent in het inleenjaar afschaffen. Jaarlijks moeten schoonmakers een stap kunnen maken. De eindschaal moet dan pas worden bereikt na vier jaar.

Derde jaar ww repareren

Het kabinet heeft een versobering van de werkeloosheidswet doorgevoerd per 1 januari 2016. De wettelijke ww-duur wordt geleidelijk aan verkort van 38 naar 24 maanden in 2019. Sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) spraken af dit te repareren door werknemers premies te laten betalen voor het derde ww-jaar. Ze legden vast daar in de cao’s afspraken over te maken. Daar komt FNV nu voor de schoonmaak ook op terug. De vakbond wil nu een afspraak maken om ook in de schoonmaak het derde jaar ww te repareren. Linssen: “Conform de afspraken in het sociaal akkoord.”

Sectorale aanpak waardoor schoonmakers gezond pensioen halen

Ook pensioen staat vetgedrukt genoemd. Linssen: “We willen afspraken maken om te komen tot een sectorale aanpak waardoor schoonmakers gezond hun pensioen kunnen halen.” Even verderop meldt de vakbond dat er afspraken moeten komen over de pensioenpremie en verdeling werkgever – werknemer voor de langere termijn. Ook moet er volgens de bond een kostendekkende premie voor de VPL-regeling komen. Deze regeling houdt in dat werknemers geboren op of na 1 januari 1950 onder bepaalde voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor een aanvullend ouderdomspensioen.

Cao-schoonmaak moet in lijn worden gebracht met wet werk en zekerheid

Verder moet de cao in lijn worden gebracht met de nieuwe wet werk- en zekerheid, vindt de FNV. Die wet is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de www aan het werk te krijgen. FNV vindt daarnaast dat de werkgeversbijdrage aan vakbonden omhoog moet. “Daar moeten we toegroeien naar het niveau van de AWVN-regeling.” De AWVN is de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. Er zou daarnaast een bijdrage van 15.000 euro geleverd moeten worden aan een internationaal vakbondsproject. Als laatste noemt FNV in de voorstellen de RAS. De premie daarvoor moet naar 1 procent.

aboutaleb-spreekt-schoonmakers-toe

Aboutaleb spreekt schoonmakers toe: “Jullie zijn van groot belang.”

Ook moeten de afspraken over de RAS van de vernieuwingstafel op worden genomen in de cao. Op welke afspraken FNV exact doelt, is moeilijk te zeggen. Wel gaf onafhankelijk voorzitter van de cao-onderhandelingen Wim Kooijman een beeld van de onderwerpen die de afgelopen jaren tussen OSB, FNV en CNV zijn besproken aan de vernieuwingstafel.

 

» Voorstel CAO 2017-2018

16 November 2016

Wijzigingsvoorstellen CAO Schoonmaak 2017 - 2018.


Looptijd We stellen een looptijd voor van twee jaar, te weten van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.
Loon Wij stellen dan ook voor om alle lonen per 1 januari 2017 met 2,5 procent te verhogen en per 1 januari 2018 ook met 2,5 procent. Deze percentage maken deel uit van een nieuw loongebouw (inclusief eindejaarsuitkering) waarbij het de voorkeur van CNV Vakmensen heeft om een model te maken dat aan de volgende uitgangspunten voldoet

Ras bijdrage Wij stellen voor de Ras bijdrage te verhogen met 0,25 procent naar 1 procent.
Werkgeversbijdrage Wij stellen voor om de werkgeversbijdrage met de gebruikelijke systematiek te verhogen en een extra verhoging van € 15.000 per jaar die werknemers in kunnen zetten voor een goed doel. .

» Wijchen Zakenvisie Augustus

19 August 2016

Lees hier het artikel van Go4Proper in Wijchen Zakenvisie van de maand Augustus

 

 

» Kasteelfeesten 2016

09 May 2016

Hard werken ook voor de dames van ?#‎Go4Proper? maar het was weer super gezellig.

» Prijzen schoonmaak stijgen circa 3 procent

08 April 2016

De schoonmaakbedrijven zullen rond de jaarwisseling hun afnemers zonder twijfel precies informeren over de prijsstijging met ingang van 2016, maar de verwachting is dat die tussen de 2,7 en 3,5  procent zal bedragen.

Dat blijkt uit een inventarisatie van Service Management. De oorzaak van de stijging is te vinden in de bekende cao-component betreffende 2 procent stijging van het uurloon en een aantal andere componenten waarvan het effect nu nog onvoldoende inzichtelijk is. Daarbij gaat het onder andere om de sociale lasten, de werkgeversverzekering WGA, de wachtdag bij ziekte en de effecten van de wet Werk en Zekerheid. Een jaar geleden was de stijging van de schoonmaakkosten met circa 4% aanmerkelijk hoger.

Bron: Service Management

» Schoonmaakbedrijf Proper

14 March 2016

Go4Proper is/wordt de nieuwe roepnaam van Schoonmaakbedrijf Proper/Proper Diensten voor de Zakelijke Dienstverlening.

 

Proper4Home is/wordt de nieuwe roepnaam van Schoonmaakbedrijf Proper/Proper Diensten voor de Particuliere Dienstverlening.

 

» Schommelingen valutakoersen raakt ook het SMB

14 September 2015

Het zal u niet zijn ontgaan dat er grote schommelingen zijn geweest in de valutakoersen van de Amerikaanse dollar en het Britse pond. Deze ontwikkeling is al geruime tijd aan de gang .

(zie grafiek).

Doordat de dollar en pond zich niet herstellen, ontkomt de toeleverancier / producent er echter niet aan om de prijzen van die, aan deze valuta gerelateerde, producten van 4 t/m met zeven procent te verhogen.

 

» Schoonmaakdiploma gehaald

16 July 2015

Jacqueline en Anita van Harte Gefeliciteerd met jullie SVS Schoonmaakdiploma.

» Kasteelfeesten Wijchen 2015

20 May 2015

Tijdens en na de werkzaamheden hebben de dames van Proper Diensten LOL..., en wel tot 00:30 uur. 

Top Dames " Respect"

» 5 Mei Bevrijdingsdag

06 April 2015

Op 5 Mei is het een Nationale Bevrijdingsdag. Hoe zit dit nou alweer?

Voor de meeste bedrijven gledt Koningsdag Als een vrije dag, waarbij de medewerkers worden doorbetaald! Voor 5 mei ligt dat iets anders. De Overheid heeft welliswaar aangewezen als een Nationale Feestdag, maar heeft daarbij aan de CAO Partijen Overgelaten of een werknemer betaald vrijaf heeft op die dag.

In de meeste CAO's is afgesproken dat 5 mei allen geldt als een betaalde vrije dag in lustrumjaren. Dat was in 2010 en nu in 2015.

Houdt hier rekening mee!

 

» Prijsaanpassing 2015 schoonmaaksector 2,4-3%

19 March 2015

Een rondje langs de velden leert dat schoonmaakbedrijven diverse rekenmethodes hanteren. Het doorvoeren van een prijsaanpassing blijkt vaak maatwerk en is uiteraard ook afhankelijk van het feit of er halfjaarlijkse of jaarlijkse prijsafspraken zijn gemaakt.

De door de redactie bevraagde schoonmaakbedrijven melden prijsverhogingen variërend van 2,4 tot 3%. Het exacte percentage kan per bedrijf enigszins verschillen. Dit is mede afhankelijk van personele samenstelling, differentiatie portfolio en overige specifieke bedrijfskostenaspecten.

Op basis van binnengekomen respons komt de redactie van Clean Totaal op een gemiddelde prijsstijging van 2,65%.

 

De redactie Clean Totaal

» Samsom beledigt schoonmaakondernemers

18 March 2015

Met verbijstering heeft OSB geluisterd naar het interview met Diederik Samsom. Dit interview vond maandagavond 16 maart plaats in het tv-programma Pauw. Samsom claimt in het interview goed te zijn voor de schoonmakers van het Rijk door ze zelf in dienst te nemen. Na o.a. Minister Asscher is het de zoveelste keer dat een PvdA politicus de schoonmaakbranche gebruikt voor eigen politiek gewin. Dat de schoonmaakbranche nette arbeidsvoorwaarden, trotse schoonmakers én ondernemers kent, wordt vergeten. Samsom laat daarmee 11.000 ondernemers in de kou staan.  Lees hier meer!

» Rituele dansjes rondom de prijsverhoging

16 March 2015

verigens is de klant zich van geen kwaad bewust. Tenslotte hebben veel contracten, zeker de grote contracten, standaard een CBS-indexering, die als meetlat gebruikt wordt bij de jaarlijkse prijsverhoging, ongeacht of dit de werkelijke prijsstijging van de sector weerspiegelt. En ja, laten wij nu collectief als sector al deze contracten met ons volle verstand getekend hebben. Want niet tekenen betekent uitgesloten worden in de RFP! De consequentie is dat het ten strijde trekkende leger als nog ten onder gaat aan het juridisch wapengekletter, dat afspraak, afspraak is.

Nou is het zo dat de meeste CBS-indexeringen al jarenlang lager zijn dan de prijsindex, die de sector nodig heeft om zijn (CAO)kostenstijgingen te kunnen compenseren. Dat heeft grote consequenties. Als we de kostprijsverhoging van één uur schoonmaak van de laatste vijf jaar bij elkaar optellen, dan komt deze -met name als gevolg van stijgingen in het loon en in de sociale lasten- uit op een kleine 20%. De CBS-indexering bedraagt over dezelfde periode ongeveer 10%. Tel uit je verlies. Feitelijk wandelen we zo langzaam maar zeker opnieuw in het mes dat we zelf op tafel hebben gelegd. En er is niemand die er wat aan doet. Op deze manier kan de geschiedenis zich over enkele jaren zomaar herhalen, mits we niet een doos vol nieuwe innovaties open trekken om de m2 uur productie te verhogen zonder verhoging van de werkbelasting.

Lees hier meer!

» Algemeen Persbericht: SIEV

11 January 2015

Wij hebben al meer dan eens laten blijken dat wij deze cao en de manier waarop deze tot stand is gekomen absoluut niet kunnen waarderen. Wat ons bijzonder stak is de manier waarop de Cao is afgerond.

Weet u nog? Op een donderdagmiddag verschijnt er een tweet, waarin gemeld wordt dat ‘we’ aanstaande dinsdag een cao hebben anders gaan wij voor een eigen cao. Tot ieders verrassing was daar een cao op de bewuste dinsdag! Na het lezen van de concepttekst waren wij onaangenaam verrast door de in onze ogen forse loonstijging en andere aanpassingen. Maar de cao was er en we hadden het er maar mee te doen in de komende drie jaar.

Lees hier meer:

» Fijne Feestdagen

12 December 2014

Wij danken u en voor het vertrouwen en de aangename samenwerking. Wij wensen u  en uw dierbaren prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Dit jaar hebben wij verkozen om een goed doel te steunen.
Het goede doel is de " Voedselbank" te Wijchen.                       

Bank: NL12RABO0117168467 t.n.v. Voedselbank Wijchen
Helaas zijn er nog door heel Nederland teveel huishoudens die zonder de hulp van de "Voedselbank" onder de armoedegens leven.

Graag dragen wij een steentje bij om te zorgen dat deze mensen niet worden vergeten.
 

» Presentatie in Zakenvisie Wijchen

09 September 2014

Lees hier Presentatie in Zakenvisie Wijchen

» 12,5 jaar in dienst

03 September 2014

» Proper 25 jaar

01 August 2014

Klik hier voor de  Bedrijfscommercial

» Toekomstgericht 3-jarig CAO onderhandelingsresultaat schoonmaakbranche

28 May 2014

De loonkostenstijging is over 3 jaar 6%

Na een zeer intensief proces en met de hulp van een externe bemiddelaar hebben we een drie-jarige CAO in de schoonmaakbranche bereikt. Dit maakt een einde aan de vervelende onzekerheid in de branche en de stakingsacties van vakbond FNV.

Samen in vertrouwen bouwen
Belangrijke overeenstemming is bereikt over het samen verbeteren van het onderlinge vertrouwen tussen bonden en werkgevers en het samen bouwen aan de toekomst van de schoonmaakbranche. Alle partijen erkennen dat de CAO onderhandelingen voor de derde opeenvolgende maal niet op een redelijke termijn tot resultaat heeft geleid en niet constructief zijn geweest. Het is voor iedereen belangrijk dat het vertrouwen in een gezonde branche wordt versterkt en dat we komen tot het verbeteren van de onderlinge arbeidsverhoudingen. Daarom is een “vernieuwingsagenda” met concrete onderwerpen afgesproken. Daarin ondermeer het verbeteren van de onderlinge omgangsvormen. Daarnaast bevat de agenda onderwerpen op het gebied van ziekteverzuim, opleiden leidinggevenden, salarisontwikkeling, levensfase bewust personeelsbeleid, functieverbreding en onaanvaardbare werkdruk. Een onafhankelijk voorzitter zal een voortvarende en resultaatgerichte aanpak van deze “vernieuwingsagenda” gaan garanderen.

Lees hier verder!

 

» Schoonmaak cao conflict: Bemiddeling laatste strohalm?

14 May 2014

OSB beroept zich op de inhoud van het rapport met betrekking tot (financiële) effecten afschaffen wachtdagen en een gewijzigd uitkering percentage ziekengeld, welk onderzoek is uitgevoerd in opdracht van SZW. FNV beroept zich op uitkomsten van een branche onderzoek uitgevoerd door RAS en een door FNV belegde deskundige bijeenkomst. De uitkomsten verschillen inhoudelijk nogal.CNV leden hebben inmiddels aangegeven weinig heil te zien in verlaging van het uitkeringspercentage ziekengeld en desnoods de wachtdagen maar voor lief te nemen. Lees hier meer!

» Werkgevers schoonmaak vinden acties FNV onbegrijpelijk. Akkoord voor banen voor het grijpen

20 March 2014

Deze acties zijn niet nodig om tot een akkoord te komen. De werkgevers hebben afgelopen maanden een groot aantal voorstellen gedaan en komen daarin tegemoet aan voor de vakbonden belangrijke eisen. Dit betreft o.a. de verbreding van de werkgelegenheid, professionalisering van het vak, toekomstbestendig pensioen, aanpak van verzuim en loon. De werkgevers zijn ook bereid de wachtdagen af te schaffen in balans met de loondoorbetaling bij ziekte. OSB is altijd bereid tot heropening van het gesprek. De 150.000 schoonmakers zijn nu in een tijd van oplopende werkloosheid geholpen met een gezamenlijke strijd voor baanbehoud en het creëren van werkgelegenheid. >>Lees meer

» Nuancering loslaten veronderstelde nullijn OSB

18 March 2014

OSB directeur Rob Bongenaar: “We tonen continue onze goede wil om tot afspraken te komen. We hebben het woord nullijn nimmer gebezigd, doch spreken over een minimale lijn. Verder is er in de onderhandelingen forse progressie geboekt op de dossiers werkgelegenheid & brede inzetbaarheid, toekomst bestendig pensioen en vitaliteit & gezondheid.”  >>Lees meer

» Commercial schoonmaakbedrijf Proper

17 March 2014

Klik hier voor de: Commercial schoonmaakbedrijf Proper

 

» Onderhandelaars OSB laten nullijn los

17 March 2014

» Lees meer

» Oproep aan FNV tot voortzetten succesvolle CAO-onderhandelingen. Akkoord voor banen voor het grijpen

13 March 2014

Na 3 maanden onderhandelen liggen er verregaande voorstellen voor het creëren van banen, verbreding werkgelegenheid, professionalisering van het vak, toekomstbestendig pensioen en brede aanpak van verzuim. Juist voor verzuimbestrijding hebben werkgevers het initiatief genomen met een breed vitaliteits- & gezondheidsprogramma.

» Brief van OSB aan FNV CAO 2014

13 March 2014

Klik hier om de brief van OSB aan FNV te lezen

» Voor onze opdrachtgevers

13 March 2014

Klik hier voor de brief van OSB aan opdrachtgevers.

» FNV kondigt voor komende donderdag een stakingsdag aan

11 March 2014

Vakbond FNV roept op dit moment haar leden op om komende donderdag 13 maart naar de actiedag in Amsterdam te komen. Dit betekent dat u – als werkgever – komende donderdag geconfronteerd kunt worden met werknemers die daar naar toe gaan en niet op het werk verschijnen. Deze werknemers moeten zich melden bij vakbond FNV en krijgen daarna een stakingsuitkering voor de uren die zij niet werken.

» Cao-gesprekken geklapt: FNV dreigt met nieuwe acties in schoonmaak

10 March 2014

Vakbond FNV Schoonmaak houdt volgende week daarom een grote landelijke actiedag, als de werkgevers voor die tijd niet over de brug komen op belangrijke agendapunten. Dat liet FNV-bestuurder Ron Meyer woensdag weten. "De actiedag is op 13 maart, een donderdag. Dat betekent dat de schoonmakers die daarheen gaan dus niet op hun werk verschijnen", zegt hij. In januari hielden zo'n 1.200 schoonmakers in Utrecht al een grote landelijke manifestatie om te strijden voor betere arbeidsvoorwaarden. Lees meer>>                              

» SieV! over cao schoonmaak: “Nog nooit boden werkgevers zoveel”

10 March 2014

Beide vakbonden wezen het voorstel van de werkgevers af en de onderhandelingen liepen stuk. CNV is teleurgesteld en Jan Kampherbeek formuleert het zo: “Wij hebben ons voorstel al in november op tafel gelegd: 5,5% erbij in een 2-jarige cao. Van de kant van de werkgevers komt er helemaal niets. Dat is lastig onderhandelen.”

Straffen zieke schoonmakers
FNV reageert via de president van het Schoonmaakparlement, Khadija Tahiri: “Het straffen van zieke schoonmakers is niet normaal. Dat zeiden wij altijd al, maar dat zeggen nu ook de wetenschappers. En die wetenschap wordt al bijna een half jaar genegeerd.”  Lees meer

» OSB: 'Beperken wachtdagen moet in balans zijn met doorbetaling'

03 March 2014

In de voorgaande gespreksronden is al veel bereikt, oordeelt de werkgeversorganisatie. "Inzet is banen behouden en creëren. Met vakbonden FNV en CNV is al overeenstemming over een uitgebreid offensief voor brede en duurzame werkgelegenheid voor de 150.000 schoonmakers. Ook is men het eens over de kaders van een toekomstbestendig pensioen."

Lees hier meer!

» Proper Diensten stapt over op Dr. Scnell

20 February 2014

Waarom stapt Proper Diensten over op Dr. Schnell!

Lees hier waarom>>

Een 16-koppige jury van de German Sustainability Award heeft de Duitse reinigingsmiddelenfabrikant Dr. Schnell in de categorie “merken” verkozen in de Top-3 meest duurzame merken van Duitsland. De jury oordeelde dat Dr. Schnell behoort tot één van de meest duurzame fabrikanten voor professionele reinigingsproducten en dit al voor meer dan 40 jaar.

EMAS

Dr. Schnell is reeds sinds 1998 in bezit van het EMAS certificaat en daarnaast actief met haar eigen competence centre ALEGRIA. Dr. Schnell werd in Duitsland in 2012 tot “Best Brand” verkozen door het Allgemeine Hotel- und Gastronomie Zeitung en kreeg een aanbeveling voor het Duitse astmafonds voor de sensitive line.

Dr. schnell prouducten kan u kopen bij Aspena Schoonmaakartikelen.

Klein overzicht van Dr Schnell producten

» Steun initiatief duurzame werkgelegenheid. Vakbonden positief over verbreding.

18 February 2014

1e onderhandelaar Hans Simons: “Het is goed dat de vakbonden structurele oplossingen steunen om in deze slechte economische tijden te werken aan een duurzame toekomst voor onze 150.000 schoonmakers. In onze markt staan alle budgetten flink onder druk of worden zwaar geraakt door verregaande bezuinigingen. We zoeken daarom naar duurzame oplossingen voor toekomstige banen. Met verbreding van de keuze van schoonmakers spelen we in op de vraag bij opdrachtgevers en de behoefte van schoonmakers. Zoals er niet één type opdrachtgever is, is er ook niet één type schoonmaker. Ik kijk ernaar uit om samen concrete stappen te zetten om duurzame banen te creëren.”

Lees meer>

» Wistudat: het uurloon van een schoonmaker 120% van het WML is?

13 January 2014

Het niveau van het uurloon ligt relatief hoog. Het uurloon komt neer op 120% van het wettelijke minimumloon. Werknemers krijgen aan het eind van het jaar een eindejaarsuitkering (1,6%) en bouwen pensioen op in een eigen bedrijfstakpensioenfonds. Ondanks de crisisjaren, krapte in de markt en druk op de marges heeft in de schoonmaakbranche vanaf 2010 een loonsverhoging plaatsgevonden van zo’n 6,75%.

Beroepen met vergelijkbaar salaris

 

» Nog geen nieuwe CAO Arbeidsvoorwaarden 2014

30 December 2013

Is een bijdrage aan de RAS in 2014 nog verplicht, lopen de activiteiten van de RAS door?

Het antwoord is 'Ja'.

De bepalingen in de CAO die gaan over de RAS (de fondsbepalingen) gelden ook in 2014. En blijven geldig tot eind 2015. De fondsbepalingen zijn door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook algemeen verbindend verklaard (AVV) tot eind 2015!

Dat betekent dat alle werkgevers, wel of geen zijn van SIEV /OSB ook in 2014 verplicht zijn om RAS-premie (0,75% van de loonsom) te blijven betalen. De inning loopt via APG (voorheen Cordares).

Zoals eerder vermeld zal de RAS in 2014 ook doorgaan met het houden van CAO-controles bij werkgevers (uitgevoerd door APG). De controles zien op een juiste inhoudelijke toepassing van de CAO in het laatste kwartaal 2013. Dit is immers de laatste periode dat er AVV van de CAO was.

Binnen deze opsomming is het goed om aan te geven dat de Arbo CAO (en de AVV daarvan) doorloopt tot eind 2015.

» Inzet voor Schoonmaak CAO 2014

13 November 2013

Hierbij enkele stanpunten vanuit de Schoonmaakbranche.

De Schoonmaakbranche wil samen met de onderhandelingspartners verder bouwen aan een sterke, aantrekkelijke en sociale schoonmaakbranche. Ondanks de uitdagingen in een krimpende markt.

Groot maatschappelijk belang

De schoonmaak levert een dienst van groot maatschappelijk belang. Schone werkplekken werken prettiger, houden gezond en verhogen de arbeidsproductiviteit. Blinkende bedrijfsruimtes zijn visitekaartjes voor klanten en medewerkers. Schone ruimtes worden als veilig ervaren en leiden tot minder vandalisme of agressie. En juist bij kwetsbare groepen en besmettelijke waren is hygiëne van vitaal belang. De schoonmaak zorgt daar voor.

Lees meer>

 

» De cao-onderhandelingen zijn 8 november weer begonnen.

11 November 2013

Op 8 november zijn de cao-onderhandelingen voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche 2014-201? weer begonnen.

Een update:

De eisen van de FNV 3% (verdere eisen zijn tot nu onbekend) en van de CNV 5,5% + eindejaarsuitkering 1,6% + reiskostenvergoeding die neer zal komen op een slordige € 80,= per maand. 
Kortom: De CNV eist 7,1% loonsverhoging + een forse reiskostenvergoeding, waarmee de loonsverhoging op 10% uit zal komen.

 

 

» Uw kosten volgend jaar met 3 procent omhoog?

14 October 2013

Het voorstel behelst een looptijd van twee jaar. De nieuwe cao is geldig van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016. Het behouden van koopkracht is een belangrijk onderdeel van de voorstellen, zegt Jan Kampherbeek (foto) van CNV Schoonmaak. "Wij stellen dan ook voor om alle lonen per 1 januari 2014 met 3 procent te verhogen en per 1 januari 2015 met 2,5 procent. Ook stellen wij voor de eindejaarsuitkering structureel te maken op basis van de huidige 1,6 procent." 

» Prijsverhoging ca.4%: Hete winter dreigt voor schoonmaak

08 January 2013

Door Henk Cornelisse, lid redactieteam Clean Totaal  
 
Opdrachtgevers zullen hun knip niet zo snel trekken om een prijsverhoging van circa 4% te betalen. Het magische begrip “efficiency” zal voor de schoonmaakbedrijven derhalve (wederom) het toverwoord worden om de eigen kostenstijging drastisch te matigen. Dit biedt weliswaar mogelijkheden tot het invoeren van andere concepten, maar draagt ook het risico met zich mee van ophoging van de werkdruk. Dit zou haaks staan op de ontwikkelingen met betrekking tot het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 

privacy | algemene voorwaarden | copyright 2010 Proper Diensten BV

 
 Go4Proper
Postbus 38183
6503 AD Nijmegen

Bezoekadres:
Bijsterhuizen 30-11A
6604 LP Wijchen