Vervolg 3 jarig CAO

Samen optrekken bij inbesteding gemeenten en rijksoverheid
Beide partijen maken zich zorgen over de inbestedingsplannen van schoonmaak door gemeenten en de rijksoverheid. Tegen mogelijke negatieve effecten voor de schoonmaakbranche en de gevolgen voor schoonmakers zullen zij samen optrekken.

Gefaseerd afschaffen wachtdagen en doorbetalen 2e jaar naar 90%
Overeenstemming is bereikt over het stap voor stap afschaffen van de  wachtdagen met uiteindelijk een 100% doorbetaling in het eerste jaar en met 90% doorbetaling in het tweede jaar, onder voorwaarde van een gecertificeerd verzuimbeleid. Het gefaseerd afschaffen is per 1-1-2015 1 dag en de 2e ziektedag per 1-1-2016. Mocht blijken dat de meldingsfrequentie op termijn stijgt, dan wordt compensatie vastgesteld.

Het verlagen naar 90% in het 2e jaar gaat ook gelden voor werknemers van 50 jaar en ouder met uitzondering van de zittende 50 plussers.

De netto loonkostenstijging is over 3 jaar 5%

 Bijgaand de tabel met daarin de bruto en netto loonkostenstijging.

Jaar

Bruto loonstijging

Netto loonkostenstijging

Per 1 juli 2014

            2%

      1,05%

Per 1 juli 2015

            2%

      1,85%

Per 1 juli 2016

            2%

      2,00%

In alle jaren stijgt per 1 juli het loon met 2% en wordt de eindejaarsuitkering met 0,2% verhoogd, maar door compenserende afspraken bedraagt de netto loonkostenstijging rond 5% over 3 jaar. Deze compenserende afspraken hebben o.a. te maken met ingangsdatum van de loonsverhoging op 1 juli van het jaar, structurele daling van de werkgeverspremie pensioen en het kunnen benutten van fiscale voordelen.

Continueren opleiding
Nederlandse Taallessen worden gecontinueerd. De opleiding wordt ook aangeboden door de bonden en zij ontvangen daarvoor subsidie conform bestaande systematiek. Er komt een fonds van 100.000, euro voor opleidingen voor schoonmakers die hun inzetbaarheid willen vergroten en buiten de sector aan het werk willen.

Invoering loonschaal op minimumloonniveau t.b.v. participatie
Voor de werknemers met voltijdse arbeid die niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijke minimumloon, maar wel tot arbeidsparticipatie en die behoren tot de doelgroep voor loonkostensubsidie op grond  van de participatiewet, wordt een aparte loonschaal naast het bestaande loongebouw opgenomen.

 Vergroting flexibiliteit

- De mogelijkheid van 2 arbeidsovereenkomsten voor maximaal 9 maanden wordt toegevoegd. (met behoud proeftijd in kader van Wet Werk en Zekerheid)

- Invoering keuzemogelijkheid voor de werkgever voor spaarurencontract of zgn 40-wekencontract bij objecten met bedrijfssluiting.

Specialistische CAO-delen

B-deel (specialistische reiniging): wordt geactualiseerd en gevarentoeslag glazenwassers van 10% wordt omgezet in VET-toeslag. Bedrijven in de sector industriële reiniging kunnen op verzoek worden gedispenseerd van de uitzendbepalingen.

D-deel (hotelschoonmaak): gezamenlijke aanpak van o.a. schijnconstructies en oneigenlijke concurrentie in de horeca- en hotelschoonmaak.

privacy | algemene voorwaarden | copyright 2010 Proper Diensten BV

 
 Go4Proper
Postbus 38183
6503 AD Nijmegen

Bezoekadres:
Bijsterhuizen 30-11A
6604 LP Wijchen